IBI

מנורה מבטחים ו-IBI ישתפו פעולה בשיווק משכנתה הפוכה

מנורה מבטחים ובית ההשקעות IBI באמצעות חברת הבת IBI קוואלטי קרדיט אחזקות בע"מ (לא קשורה לסוכנות הביטוח קוואליטי מקבוצת הפניקס), חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בתחום פעילות המשכנתה ההפוכה. במסגרת ההסכם, מנורה מבטחים תעמיד אשראי של עד 510 מיליון שקל, באמצעות כספי הנוסטרו, וקוואלטי תפעל לאיתור ולחיתום לווים לפעילות המשכנתא ההפוכה .לטובת ההלוואות, מנורה מבטחים התחייבה להעמיד בבלעדיות לקוואלטי מסגרת ראשונית בסכום של 360 מיליון שקל לשנתיים. בנוסף, מנורה מבטחים תהיה רשאית להעמיד מסגרת אשראי בסכום נוסף של עד 150 מיליון שקל. עבור השירותים שיינתנו על ידי קוואלטי, החברה תהיה...