שיחת פוליסה עם עו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי ללשכת סוכני הביטוח על התיקון לחוזר הצירוף: רשות שוק ההון אומרת את שטענה הלשכה מלכתחילה – לא הייתה כל הצדקה להוראות בעניין האזרחים הוותיקים

שיחת פוליסה עם עו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי ללשכת סוכני הביטוח על התיקון לחוזר הצירוף: רשות שוק ההון אומרת את שטענה הלשכה מלכתחילה – לא הייתה כל הצדקה להוראות בעניין האזרחים הוותיקים

בעקבות העדכון שפרסמה רשות שוק ההון לחוזר הצירוף, שמחריג את ההוראות בעניין צירוף לביטוח של אזרחים ותיקים במקרה של פגישה פיזית, שהרשות נימקה בכך ש"לא נצפו כשלים בנושא", מאיר אומר כי גם לגבי יתר דרכי השיווק שצומצמה התחולה לגביהם, רשות שוק ההון לא מפרטת אילו כשלים נצפו ואשר הצדיקו רגולציה זו

עו"ד יניב מאיר. כנס בריאות 2022 של לשכת סוכני הביטוח

"טיוטת חוזר השירות שהופצה לאחרונה תואמת בקירוב לנוסחים שהעבירה הלשכה לרשות שוק ההון, בדגש על עניין ההבהרה המפורשת, כפי שדרשה הלשכה, לביטול הזיקה בין ההוראה המתייחסת ל"לקוחות מועברים" להמשך תשלום העמלה לסוכן". כך אמר עו"ד יניב מאיר, היועץ המקצועי של לשכת סוכני הביטוח. בשיחה עם פוליסה מציג יניב שורה ארוכה של הישגים ללשכה מול רשות שוק ההון, הכוללים בין היתר את השינויים שהוכנסו בחוזר הצירוף (טרם פסיקת בג"ץ), חוזר השירות, הר הביטוח, ועוד.

בעניין חוזר הצירוף: במקביל לבג"ץ – רשות שוק ההון עדכנה את החוזר והודיעה שההגבלות על שיווק יזום לוותיקים לא חלות על פגישה פיזית. מה דעתך?

מאיר: ראשית, חשוב לציין כי השינוי הוא תוצאה של פעולות יזומות שערכה הלשכה מול רשות שוק ההון. יחד עם זאת, חשוב להבהיר, הלשכה הציגה הערותיה ועמדתה כמקשה של נקודות הדורשות תיקון להוראות שעניינן באזרחים ותיקים בחוזר צירוף לביטוח. רשות שוק ההון לא ראתה עין בעין את עמדת הלשכה בהתייחס לנקודות האמורות ומכאן שלא נותרה ברירה בעניין מהותי זה והלשכה נדרשה להגיש עתירה לבג"ץ.

בהקשר לשינוי הספציפי – בדברי ההסבר לשינוי האמור, רשות שוק ההון מציינת כי ההוראות לגבי אופן ביצוע שיווק יזום לבני הגיל השלישי לא יחולו על צירוף שנעשה במסגרת פגישה פיזית תוך שהיא מסבירה: "מכיוון שלא נצפו כשלים בנושא האמור באופן צירוף זה". כלומר, רשות שוק ההון אומרת את שטענה הלשכה מלכתחילה – לא הייתה כל הצדקה להנפקת ההוראות. יתרה מכך, לגבי יתר דרכי השיווק שצומצמה התחולה לגביהם, רשות שוק ההון לא מפרטת אילו כשלים נצפו ואשר הצדיקו רגולציה זו. לטעמה של הלשכה, הדברים המפורטים בכתב העתירה בתוספת עמדת רשות שוק ההון המלווה בדברי ההסבר, כאמור, מעידים על ההצדקה בקידום בירור העתירה בבג"ץ.

מעבר לכך, הגבלת תחולת הוראות החוזר הרלוונטיות לצירוף שנעשה שלא במסגרת פגישה פיזית מעלה עוד יותר ספק באשר לסבירות ההוראות המתייחסות לאזרחים ותיקים – לשם הדוגמה – אזרח ותיק בעל אוריינות טכנולוגית המעוניין לרכוש לעצמו ביטוח דרך יישומון, ככל הנראה, יש לו גם את כושר ההחלטה לקבל החלטות בעניין עצם הרכישה. משכך, עולה התהייה מדוע בכל זאת נדרשת ההבחנה בין פגישה פיזית לפגישה שאינה פיזית.

חוזר השירות – רשות שוק ההון הודיעה שאין כוונה לפגוע בעמלות הסוכנים על רקע מכירת/רכישת תיק ביטוח. איזה עוד סוגיות יש לפתור?

מאיר: טיוטת החוזר שהופצה לאחרונה תואמת בקירוב לנוסחים שהעבירה הלשכה לרשות שוק ההון, בדגש על עניין ההבהרה המפורשת, כפי שדרשה הלשכה, לביטול הזיקה בין ההוראה המתייחסת ל"לקוחות מועברים" להמשך תשלום העמלה לסוכן. עוד בהקשר לחוזר השירות, עפ"י המלצת הלשכה, ולשם ביטול הפגיעה בפרטיותו של סוכן הביטוח הנפיקה רשות שוק ההון מספרי רישיונות חדשים לכל סוכני הביטוח המחזיקים ברישיון סוכן יחיד.

הלשכה תמשיך בבחינת טיוטת התיקון ומקיימת בימים אלו סיעור מוחות בין הגורמים המקצועיים-משפטיים בלשכה בשיתוף עם נשיא הלשכה ויושבי ראש הוועדות המקצועיות, בסיומו תוגש עמדתה המעודכנת של הלשכה בהתייחס לטיוטת התיקון ומתוך כוונה ברורה לעמוד על המשמר ולמנוע פגיעה בעיסוקו של סוכן הביטוח.

הנפקת מספרי רישיונות חדשים  – מה הייתה הבעיה? האם זה יוזמה של הלשכה?

מאיר: בהתאם להוראות חוזר השירות נדרש בעל רישיון היוצא בפרסום בכלי התקשורת לציין, בין היתר, באופן ברור ובולט את מספר רישיונו כפי שהוא מופיע ברישיון שניתן לו על ידי רשות שוק. הלשכה הציגה את הסתייגותה לפרסום מספר רישיונו של בעל הרישיון לאור העובדה כי זהו למעשה מספר תעודת הזהות של בעל הרישיון אותו יש לתחום תחת הגנת פרטיותו של בעל הרישיון שהרי אדם מן הישוב אינו נוהג לפרסם את מספר תעודת הזהות של עצמו בפרהסיה. ייאמר לזכותו של ד"ר משה ברקת, הממונה היוצא, שמן הרגע הראשון שטענת הלשכה בהקשר זה הועלתה בפניו הוא הבין שהדבר מצריך התייחסות מחודשת והיה נאות לתקן זאת, ולראיה, באופן מהיר יחסית פעלה רשות שוק ההון להנפיק מספרי רישיונות ע"ש כל בעלי הרישיונות כנהוג בקרב בעלי מקצועות חופשיים.

בהמשך לשאלתך הקודמת (איזה עוד סוגיות יש לפתור?) – הלשכה בוחנת מול רשות שוק ההון את השלכות השינוי במספרי הרישיון שהונפקו לאחרונה בכל הנוגע לסטטוס יפויי כוח (פנסיוני) קיים, כמו גם שאר פעולות הנלוות להסתמך על מספר רישיון מול שחקנים נוספים בשוק, ביניהם המסלקה הפנסיונית והגופים המוסדיים.

חוזר כתבי השירות: מה היו הבעיות שזיהיתם? כיצד נפתרו?

מאיר: לשיווק כתבי השירות באמצעות סוכני הביטוח חשיבות רבה – על כך עמדה הלשכה בהצגת עמדתה מול רשות שוק ההון. סוכני הביטוח מאפשרים למבוטחיהם הנגשה לנותני השירות תוך שהם עומדים על ההבדלים המהותיים במתן השירות הנדרש, לכן חשיבות זו מקבלת משנה תוקף שעה ששיווק כתבי שירות יכול להתבצע על-ידי סוכני הביטוח גם ללא מעורבות חברות הביטוח. כך מתפתחת תחרות בריאה ולקוח הקצה מקבל לידיו מוצר איכותי במחיר אטרקטיבי המלווה בשירות זמין.

לאור כך, הלשכה התעקשה לבלום מצב בו נשמטים מידי סוכני הביטוח כלי עבודה אשר עלולים היו להביא לפגיעה במבוטחים. הלשכה עמדה על כך שיש להגדיל את היצע השירותים הניתנים לשיווק באמצעות כתבי שירות ומניעת מהלכים אשר יובילו לצמצום הגורמים המשווקים כתבי שירות. כך למשל, בהתייחס לשירות החלפת שמשות – חששה של הלשכה היה שהמהלך אותו ביקשה רשות שוק ההון לקדם יוביל לשיווק כתב שירות בתחום החלפת השמשות על-ידי חברות הביטוח בלבד דבר שהיה צפוי לגרום לצמצום התחרות בתחום זה, להעלאת מחירים ללקוח הקצה, לפגיעה מהותית בשירות ללקוח הקצה ובסופו של יום – העצמת רווחי חברות הביטוח אשר יפעלו בתחום בריכוזיות גבוהה. זה לא סוד שהגורמים המקצועיים-משפטיים בלשכה, בהתאם להנחיית הנשיא, פועלים גם מול רשויות נוספות – ובמקרה זה לצד השיחות והצגת עמדת הלשכה מול רשות שוק ההון התנהלו שיחות ופגישות עם הרשות לתחרות במטרה להתריע על הנזק הצפוי ככל והתיקון לחוזר הנהגת כתבי שירות היה יוצא לפועל.

בנוסף, חשוב להדגיש את ההוראה בחוזר זה לפיה חל איסור להתנות רכישת תכנית ביטוח ברכישת כתב שירות. בהקשר זה, מבהירה רשות שוק ההון כי "התניה" תיחשב ככזו כאשר מתבטלת ההנחה בגין פוליסת הביטוח או כאשר לא ניתנת האפשרות לרכוש פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות.

מדוע להערכתך ברשות ביקשו לאפשר רק לנציגי המוסדיים לאפשר צפייה בהר הביטוח? כיצד הם שוכנעו לאפשר גם לנציגי הסוכנים?

מאיר: למיטב הבנתי, הדבר נבע מהרצון לייעל את הליך האכיפה, לחילופין, להתאים את החוזר למגבלות האכיפה של רשות שוק ההון. כלומר, יכולות האכיפה של רשות שוק ההון מול המוסדיים "גמישות" יותר ולכן מצאה רשות שוק ההון לאפשר את הרשאת הצפייה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בטיוטת החוזר, רק לעובדי הגופים המוסדיים. לאחר פרסום טיוטת החוזר הוצגה עמדת הלשכה לרשות שוק ההון ואף נערכה פגישת שימוע ייעודית בעניין זה. הלשכה עמדה על כך שההבחנה בין הרשאת הצפייה הניתנת לעובדי גוף מוסדי לעומת זו של עובדי משרד סוכן ביטוח אינה סבירה ואינה עולה עם מציאות עבודת סוכן הביטוח. יתרה מכך, היא מקשה על סוכן הביטוח בכל הקשור לסיוע הנדרש מעובדי המשרד במסגרת הליך צירוף מועמד לביטוח – בסופו של יום מדובר בפעולה טכנית לחלוטין שכל מטרתה לצייד את הסוכן באינפורמציה אודות המוצרים הביטוחיים הקיימים ברשות המועמד לביטוח לשם היערכות לבחינת צרכי המועמד לביטוח. הוסבר לרשות שוק ההון כי עבודת סוכן הביטוח מתבצעת גם מחוץ למשרדו הפיזי – בשונה מפעולות המבוצעות על-ידי גוף מוסדי בין כותלי המשרד ולכן הסיוע של עובדי משרד סוכן הביטוח הופך משמעותי יותר. עוד הציפה הלשכה שטיוטת החוזר לא עושה הבחנה באשר להיקפי פעילות משרדי הסוכן ולבסוף "המנגנון" שהוצע בחוזר הסופי תואם בקירוב להצעה שהעבירה הלשכה בעמדתה לרשות שוק ההון.

ראוי לציין לטובה את התעקשותו של נשיא הלשכה שהנחה את הצוות המקצועי לפעול על מנת להביא לשינויים נדרשים כך שבמקום בו ניתנת הוראה במסגרת חוזר המיטיבה עם עובדי גופים מוסדיים יחול הדבר גם על עובדי משרד הסוכן.

הלשכה מובילה מהלך גורף של ביטול או צמצום שירותים בהסדר. מה הבעיה העקרונית עם המודל?

מאיר: הלשכה פועלת לייצג את סוכני הביטוח לצד שמירה על טובתם של המבוטחים – אנו חוזרים ושבים על עמדה עקרונית זו בכל הגשת נייר עמדה, שיחה ופגישה עם כל גורם רלוונטי. גם במקרה זה, טובתם של המבוטחים עומדת לנגד עיניה של הלשכה – לטעמה של הלשכה הגיעה העת לאסדרה מקום בו מצטמצם מרחב השירותים הניתנים למבוטחים. זו דוגמה נוספת לכך שהלשכה איננה מפחדת מתחרות בריאה בענף הביטוח – פעולות אסדרה אשר ירחיבו את נותני השירותים ללקוח הקצה יובילו להגברת התחרות תוך הקפדה על איכות השירות ללקוח הקצה. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי יש לבצע את פעולות האסדרה באופן מבוקר ותוך התייעצות עם אנשי השטח שחיים יום-יום את הקשיים של המבוטחים – הם סוכני הביטוח. כך למשל, העירה הלשכה בהצגת עמדתה לטיוטת תיקון הוראות החוזר בענף רכב רכוש שהתפרסמה לאחרונה ולפיו קביעת "אמות מידה מקצועיות" לשם הוספת "מוסך מוסכם" (כהגדרתו בטיוטה) נותרות בידי חברת הביטוח. לעמדת הלשכה, קביעת אמות מידה מקצועיות בתחום הרכב אינן בתחום ההתמחות של חברות הביטוח. נורמות איכותיות ומקצועיות למוסכים נקבעות על-ידי גורמים מקצועיים בענפי הרכב מטעם משרד התחבורה אשר אמונים על כך. ולכן, לטעמה של הלשכה קביעת אמות המידה המקצועיות צריכות להתקיים על פי נורמות ברורות וידועות מראש ובעדיפות כי אלו ישענו על נורמות פעילות נותן השירות הרלוונטי בחיי היום-יום וקביעתן תעשה באופן אחיד ונהיר על-ידי גורם חיצוני, מאושר ובלתי תלוי.

אם נישאר בתחום ביטוח הרכב, סוכני ביטוח שבים ומציגים קושי בהליך ביטול פוליסת ביטוח חובה שהוא לכל הדעות הליך פרוצדורלי בלבד – מהי עמדת הלשכה והאם היא פועלת בנושא?

מאיר: הנושא הוצף על-ידי הוועדה לביטוח כללי בראשות סו"ב שי שדה וזאת לאחר שעל שולחנה של הוועדה הצטברו פניות חוזרות המתארות פרקטיקה פסולה הנהוגה אצל חברות הביטוח, בהליך בקשה לביטול פוליסת חובה, שאינה תואמת את דרך הפעולה המתחייבת כעולה מהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010. על כן, כשלב ראשון, הלשכה העבירה פנייה ישירה למנהלי תחום ביטוח כללי בחברות הביטוח השונות והפנתה את תשומת ליבם להוראות הפיקוח הקובעות מפורשות כי כאשר בעל פוליסה מבקש לבטל את הפוליסה בשעה שהרכב אינו בבעלותו ואינו בחזקתו של בעל הפוליסה שאז הוא נדרש לעשות כן באמצעות מתן הודעה לחברת הביטוח בצירוף אסמכתא בדבר העברת הבעלות על הרכב ובנוסף, עליו לצרף את אחת (ולא יותר) מהחלופות המוצעות בסעיף 15 להוראות הפיקוח לעיל. ככל והפרקטיקה הנהוגה לא תוסדר באותן חברות הנוהגות בשונה מהוראות הפיקוח, תידרש מעורבותו של הממונה על רשות שוק ההון ואולי אף פנייה לערכאה משפטית ע"מ לוודא כי הוראות החוק נשמרות וסוכני הביטוח והמבוטחים אינם נפגעים.

 כתיבת תגובה