לאחר שנחשפה המדיניות של מחיר מקסימום לחלפים – הוגשה ייצוגית נגד ביטוח ישיר

לאחר שנחשפה המדיניות של מחיר מקסימום לחלפים – הוגשה ייצוגית נגד ביטוח ישיר

לפי הבקשה, החברה מפחיתה מתגמולי הביטוח ומקזזת את העלות העודפת של החלפים. לטענת החברה, כפי שעולה במכתב למבוטח שהופיע כנספח לכתב התביעה: "החברה מוסרת ללקוחותיה, בעת פתיחת התביעה, כי החברה תספק למוסך את החלפים הדרושים לתיקון. במקרה והלקוח פועל בניגוד להנחיה זו, תוך הפרת חובת הקטנת הנזק על ידו, היא מקזזת את העלות העודפת של החלפים שהייתה יכולה לספק במחיר מוזל". ביטוח ישיר לפוליסה בתגובה לייצוגית שהוגשה נגדה: פועלים לצמצם את עלות התביעה ולסייע במאבק ביוקר המחיה ולבלום את עליית מחירי הביטוח

ארבעה חודשים לאחר שנחשפה מדיניות ביטוח ישיר על קביעת מחירי מקסימום לחלפי רכב, הוגשה נגד החברה בקשה לייצוגית בבית המשפט המחוזי בחיפה. לפי המדיניות, ביטוח ישיר החליטה להגביל את תגמולי הביטוח לפי עלות החלפים שהיא יכולה לספק, ולא לשלם את המחיר שנקבע על ידי השמאי והמוסך.

ההחלטה עוררה עניין רב בקרב חברות הביטוח ותגובות סוערות מצד שמאים ומוסכים. בכתבה שפורסמה בנושא בפוליסה החברה נימקה את החלטתה בטענה כי המבוטח חייב בהקטנת הנזק לרבות על ידי יישום הנחיות שנותנת לו חברת הביטוח – "המהלך כשלעצמו חוקי לחלוטין. לפי סעיף 61 )א( לחוק חוזה ביטוח, המבוטח חייב בהקטנת הנזק, לרבות על ידי יישום הנחיות שנותנת לו חברת הביטוח לשם כך. השמאי והמוסך הם שלוחיו של המבוטח, ולכן חבים לסייע לו בקיום חובתו להקטנת הנזק. הפוליסה התקנית לרכב מאפשרת לחברת הביטוח לבחור לְסַפֵק חלפים. היא לא חייבת לבחור בדרך של תשלום המחיר המופקע של המוסך הפרטי."

כעת, כאמור, הוגשה בקשה לייצוגית על ידי על ידי עו"ד לי ברוך. הבקשה לייצוגית הוגשה בטענה להתנהלות פסולה ואסורה במסגרת סילוק תביעת רכוש, שעה שמבוטח החליט לתקן את רכבו, שניזוק עקב אירוע ביטוחי, במוסך שלא נמנה על מוסכי ההסדר של החברה.

כפי שעולה במכתב למבוטח שהופיע כנספח לכתב התביעה, הייצוגית הוגשה על ידי א.ב מעכו, מבוטח בביטוח רכב מקיף וצד ג', הגיש לחברת הביטוח תביעה על סך של 28,962 שקל בגין עבודה, חלפים, מע"מ ועמלת חלפים אותם בחר לבצע במוסך שמחוץ להסדר. בהודעת תשלום התביעה, ביטוח ישיר הפחיתה מהסכום 13,365 שקל, מתוכם 11,889 שקל בעבור קיזוז הפרשי חלפים. זאת, בטענה כי "בהתאם להוראות סעיף 4 להוראות הפיקוח על הביטוח… נמסר לך בעת פתיחת התביעה בחברתנו, כי חברתנו היא זו שתספק למוסך שלך את החלפים הדרושים לתיקון רכבך. כיוון שפעלת בניגוד להנחיה זו, תוך הפרת חובת הקטנת הנזק  על ידך, קיזזנו מדרישתך את העלות העודפת שנתבעה בגין חלפים ואושרה  רק העלות שבה יכולה הייתה חברתנו לספק לך אותם".

בבקשה לייצוגית נאמר, כי בהתאם להסדר השמאים, מיד לאחר בדיקת הרכב על השמאי להעביר אומדן נזק כולל תמונות למבטחת ולמבוטח, וכי למבטחת יש אפשרות לערער על האומדן תוך 24 שעות מקבלתו ו-7 ימים מקבלת השומה הסופית לאחר תיקון הרכב. הסדר השמאים קובע במפורש כי ככל שמבקשת המבטחת לערער על האומדן ו/או על השומה הסופית עליה לעשות זאת באמצעות חוות דעת נגדית בלבד. ככל שקיימת מחלוקת בין חוות הדעת של שמאי החוץ לשמאי הנגדי מטעם המבטחת, יש חובה להעביר את המחלוקת להכרעת שמאי מכריע.

ואולם, המבקש טוען כי ביטוח ישיר מתעלמת במפגיע מההנחיות המחייבות אותה בעניין זכות ערעור על אומדן נזק ו/או חוות דעת שמאי הנמנה על "שמאי החוץ" שלה. זאת, בכך שהיא מפחיתה מתביעת מבוטחיה שבחרו שלא לתקן את רכבם במוסכי ההסדר, "הנחות" ממחירי החלפים שאושרו להחלפה, בניגוד לדין וללא חוות דעת נגדית כמתחייב, תוך שהיא מנמקת את ההפחתה בטענות שווא ותוך הטעיית מבוטחיה ופגיעה באוטונומיה שלהם.

בית המשפט מתבקש לחייב את ביטוח ישיר לחדול לאלתר מלנכות הנחה ממחיר החלקים בעת סילוק תביעה ותשלום תגמולי ביטוח, ולהשיב לחברי הקבוצה המיוצגת את תגמולי הביטוח שנוכו על ידה בגין הנחות לחלקים בעת סילוק תביעת פוליסת רכב מקיף ואת תגמולי הביטוח בגין הנחה לחלקים. בנוסף, לחייב את ביטוח ישיר במתן פירוט מלא של כל המבוטחים להם נוכו תגמולי ביטוח בגין "הנחה" לחלקים והסכום שנוכה.

ביטוח ישיר: פועלים לצמצם את עלות התביעה ולסייע במאבק ביוקר המחיה

החברה מבקשת ליישם את הוראות חוק חוזה הביטוח ולספק בעצמה את החלפים הדרושים לתיקון הרכב

ביטוח ישיר מסרה לפוליסה בתגובה לייצוגית שהוגשה נגדה: "הבקשה עוד לא הומצאה לידינו, אבל על פניו נראה שהמבקש מנסה לתקוף תהליך חוקי ותקין לגמרי. בניגוד לנטען, החברה אינה חולקת על קביעת שמאי המבוטח, אלא רק מבקשת ליישם את הוראות חוק חוזה ביטוח והפוליסה התקנית ולספק בעצמה את החלפים הדרושים לתיקון הרכב, לפי קביעת שמאי המבוטח, למוסך שבו בחר המבוטח לבצע את התיקון, וכך לצמצם את עלות התביעה ולסייע במאבק ביוקר המחיה ולבלום את עליית מחירי הביטוח. לא ברור איך עשייה חיובית וחוקית כזו של החברה יכולה לשמש עילה לתביעה ייצוגית, אך החברה תלמד את התביעה כשתומצא לידיה ותתייחס אליה בערכאות המוסמכות".

 

 כתיבת תגובה