שלמה

המשמעויות של ביטוח אחריות בחוק חוזה הביטוח / פרופ' זיו רייך, רו"ח

ביטוח אחריות מוגדר בסעיף 65 לחוק חוזה הביטוח (להלן: החוק). הוא מקנה למבוטח הגנה מפני חבות כספית אפשרית כלפי צד שלישי בשל הפרת חוזה או ביצוע עוולה. אף שתגמולי הביטוח אמורים להגיע לידי הצד השלישי, מטרת ביטוח האחריות אינה להיטיב עם הצד השלישי, אלא לבטח את החבות הכספית של המבוטח כלפיו. לפיכך, הצד השלישי אינו ״מוטב״ כמשמעותו בחוק (רע״א 1219/18 פרץ נ׳ שלמה חברה לביטוח בע״מ). מוטב כהגדרתו בחוק הוא מי שעומדת לו זכות לקבל תגמולי הביטוח. אם לא נקבע מוטב שתגמולי הביטוח ישולמו לו, אזי המבוטח הוא המוטב והזכות...