דוחות כספיים

כלל ביטוח מציגה רווח שיא של יותר ממיליארד שקל מתחילת 2021

כלל ביטוח רשמה רווח שיא - 1.007 מיליארד שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של 2021. זאת, לעומת הפסד כולל של 80 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-248 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-265 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון במונחים שנתיים ב-9 החודשים הראשונים של 2021 עמדה על כ-21.3%, לעומת שיעור שלילי של כ-1.9% בתקופה המקבילה אשתקד מהדוח עולה כי נרשם גידול משמעותי של כ-31% בפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה, אשר הסתכמו ב-9...