דוחות כספיים

למרות גידול של 24% בפרמיות – הראל רשמה הפסד כולל של 110 מיליון שקל בחציון הראשון של 2022

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ דיווחה הבוקר כי המחצית הראשונה של שנת 2022 הסתיימה בהפסד של 110 מיליון שקל לעומת רווח כולל של כ-560 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2021.  ההפסד הכולל ברבעון השני של שנת 2022, הסתכם בכ-436 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-306 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2021. עוד עולה מהדוח כי הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לכ-18.7 מיליארד שקל, גידול של כ-24% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בחברה ציינו כי עליית הריבית הביאה...