כלל ביטוח

כלל ביטוח רשמה רווח רבעוני של 221 מיליון שקל לעומת 402 מיליון שקל אשתקד

הרווח הרבעוני הכולל של כלל ביטוח לרבעון הראשון של 2022 עמד על 221 מיליון שקל, לעומת רווח של 402 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה הבוקר. הפרמיות והתקבולים שהורווחו ברוטו, הסתכמו לסך של כ-7.2 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-5.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-29%.  שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים ירד לכ-10.4%, זאת בהשוואה לשיעור של כ-12.8% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל הושפע בעיקרו מהירידות בשווקים והעלייה בריבית. סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ב-31.03.2022 הסתכם בכ-8.4 מיליארד שקל, לעומת כ-7.7 מיליארד...